Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 08 2015

qlicek
8579 a660 500
Reposted fromSpookie Spookie viaPaseroVirus PaseroVirus
qlicek
8057 72d1
Reposted fromscorpix scorpix viapatidaga patidaga

June 02 2015

qlicek
9596 2176
Reposted fromxalchemic xalchemic viaPaseroVirus PaseroVirus

May 18 2015

qlicek
3078 6242 500
Reposted fromkjuik kjuik viaPaseroVirus PaseroVirus

May 10 2015

qlicek
8984 4c0f
Reposted fromkjuik kjuik

May 05 2015

qlicek
4604 c02a

May 01 2015

qlicek

"Na spędzenie ze sobą całego życia mają tak naprawdę szansę ci, którzy spotykają się odpowiednio późno."


Janusz Leon Wiśniewski

Reposted fromneverragain neverragain
qlicek
"Chciałem Cię tak szalenie rozkochać w sobie, jak sam się w Tobie kochałem."
Charlotte Brontë
Reposted fromneverragain neverragain

April 21 2015

qlicek
Reposted fromkasi kasi viakjuik kjuik
qlicek
3216 adf0 500
Reposted fromwonderwoman wonderwoman viapatidaga patidaga

April 19 2015

qlicek
2044 a82f
Reposted frombluephoenix bluephoenix viakjuik kjuik

April 11 2015

qlicek
9612 0b60
Reposted fromskraweksiebie skraweksiebie viakjuik kjuik

March 28 2015

qlicek
3308 2957 500
Reposted fromrol rol viafragiile fragiile
qlicek
3957 02f5 500
taaaaaaaaaaaaak <3
Reposted fromfragiile fragiile viakjuik kjuik

March 19 2015

qlicek
7329 460b
Reposted fromparkaboy parkaboy viaMerlinka Merlinka

March 06 2015

qlicek
5107 fe33
Reposted fromHumorMeSilly HumorMeSilly viaMerlinka Merlinka
qlicek

Odkąd Cię pokochałem, moja samotność zaczyna się dwa kroki od Ciebie.

— Jean Giraudoux
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viaMerlinka Merlinka
qlicek
2224 6228
Reposted fromLoreley Loreley viaMerlinka Merlinka
qlicek
8029 e846
Reposted fromnoirchocotte noirchocotte viaMerlinka Merlinka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...